ΔΙΑΙΚΑΣΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΦΟΡΩΝ

ΠΟΛ.1276/27.12.2013
Καθορισμός του τρόπου καταβολής των φόρων κατά τις διατάξεις του άρθρου 41 του ν. 4174/2013