ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ

ΠΟΛ.1275/27.12.2013
Βεβαίωση οφειλής άρθρου 12 ν. 4174/2013 (Α’ 170)