ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ

Ι.Κ.Α. αριθ. πρωτ.: Ε41/303/25.10.2013
Γνωστοποίηση της με αριθ. οικ. 55174/04-10-2013 (ΦΕΚ 2605/τ. Β715-10-2013 ) Απόφασης Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, σχετικά με την «Διαδικασία έγκρισης και απαιτούμενα δικαιολογητικά για εργασίες για τις οποίες απαιτείται Έγκριση Εργασιών Μικρής Κλίμακας»