ΦΟΡΟΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Ε.2004/09.01.2019
Κοινοποίηση των διατάξεων του αρ. 68 του ν. 4583/2018 (Α' 212/18.12.2018), με τις οποίες τροποποιείται το άρθρο 22 του ν. 1676/1986 περί απαλλαγών και εξαιρέσεων από τον φόρο συγκέντρωσης κεφαλαίων 

ΠΟΛ.1238/21.12.2018
Φορολογική αντιμετώπιση της έκδοσης μετοχών υπέρ το άρτιο από πλευράς φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίων - Συμμόρφωση με ΣτΕ 1774/2018  

ΠΟΛ.1042/20.03.2017
Επιβολή Φόρου Συγκέντρωσης Κεφαλαίου σε πράξεις μετατροπής ατομικών επιχειρήσεων σε κεφαλαιουχικές εταιρείες

ΠΟΛ.1133/8.5.2014
Μη επιβολή Φόρου Συγκέντρωσης Κεφαλαίων κατά την σύσταση των εταιρειών

ΠΟΛ.1044/3.2.2014

Κοινοποίηση της 113/2009 Γνωμοδότησης του Ν.Σ.Κ. (Φ.Σ.Κ επι τις υπέρ το άρτιο διαφοράς εταιρικών μεριδίων ΕΠΕ)