ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Αριθμ. 50067/28/2017
Ηλεκτρονική βάση καταχώρισης δεδομένων Τεχνικών Ασφάλειας και διαδικασία ανάθεσης καθηκόντων Τεχνικού Ασφαλείας μέσω ΟΠΣ-ΣΕΠΕ

Αρ. πρωτ.: οικ.12773/236/30.3.2015
Εφαρμογή της υπουργικής απόφασης 10520/213/16-3-2015 (B'453) «Επιμόρφωση εργοδοτών και εργαζομένων για θέματα άσκησης καθηκόντων τεχνικού ασφάλειας σε επιχειρήσεις Β' και Γ' κατηγορίας - Προγράμματα 2015»

Αριθ.: 10520/213/16.3.2015
Επιμόρφωση εργοδοτών και εργαζομένων για θέματα άσκησης καθηκόντων τεχνικού ασφάλειας σε επιχειρήσεις Β' και Γ' κατηγορίας - Προγράμματα 2015

Aρ. πρωτ.: 6005/250/28.3.2014
Ετήσιος χρόνος απασχόλησης τεχνικού ασφάλειας και ιατρού εργασίας

Aρ. πρωτ.: 1899/84/22.1.2014
Υποβολή στοιχείων απασχόλησης ΤΑ και ΙΕ

Αριθμ. πρωτ.: 1495/68/17.1.2014
Επιμόρφωση εργοδοτών ως τεχνικοί ασφάλειας στις επιχειρήσεις τους

Διαδικασία αναγγελίας Τεχνικού Ασφαλείας (Τ.Α) & Γιατρού Εργασίας (Γ.Ε).

Έντυπο 1  (ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΚΑΘΗΚΩΝΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ/ΓΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ) Επιχείρηση χωρίς υποκαταστήματα

Έντυπο 2 (ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ/ΓΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ) Επιχείρηση με υποκαταστήματα)

   

ΠΙΝΑΚΕΣ

 

ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Α - Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 

ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΤΕΧΝ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΕΧΝ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ