ΕΝΤΥΠΑ ΣΕΠΕ

ΕΝΤΥΠΟ 3         ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

ΕΝΤΥΠΟ 4         ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΕΝΤΥΠΟ 5         ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΟΙΚΕΙΟΘΕΛΟΥΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΟΥ

ΕΝΤΥΠΟ 6         ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΧΩΡΙΣ                                                            ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ /  ΑΤΑΚΤΗ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ (ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ - ΥΠΑΛΗΛΟΙ)                                             

ΕΝΤΥΠΟ 6        ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΜΕ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ /                                  ΤΑΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ (ΑΦΟΡΑ ΜΟΝΟ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ)            

ΕΝΤΥΠΟ 7   ΒΕΒΑΙΩΣΗ - ΔΗΛΩΣΗ  ΕΡΓΟΔΟΤΗ  ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η' ΕΡΓΟΥ

ΕΝΤΥΠΟ 8        ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΣΑΣ  ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΕΝΤΥΠΟ 9        ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΡΙΚΗΣ Η / ΚΑΙ ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ      

ΕΝΤΥΠΟ 10      ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ  ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ