ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ - ΟΔΗΓΩΝ

ΠΟΛ.1103/2016
Πρόσθετες διευκρινίσεις σχετικά με τη φορολογική μεταχείριση των Ιδιότυπων Μεταφορικών Εταιρειών (Ι.Μ.Ε. - Ε.Π.Ε.) του ν. 383/1976 και των μελών αυτών, μετά την έναρξη ισχύος του ν.4172/2013

Αρ. πρωτ.: Φ 439/ οικ. 71660/ 3647/19.11.2015
Χορήγηση Πιστοποιητικού Τεχνικού Ελέγχου ΚΤΕΟ σε μεταφορείς που κάνουν χρήση άδειας ΕΔΥΜ

Εγκύκλιος Ι.Κ.Α. αρ. 16/6.4.2015
Κοινοποίηση διατάξεων και επικαιροποίηση οδηγιών σχετικά με τις διαδικασίες που αφορούν την κατάθεση της επαγγελματικής άδειας οδήγησης από τους επαγγελματίες οδηγούς λόγω συνταξιοδότησης

Αριθμ. πρωτ.: Γ5/43987/3629/8.10.2014
Εκδιδόμενα φορολογικά στοιχεία για τις μεταφορές αγαθών με ΦΔΧ αυτοκίνητα από 01.01.2014

Αρ. πρωτ.: Δ12Α 1052367 ΕΞ 27.3.2014
Δεν υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου είκοσι τοις εκατό (20%) οι μεταφορείς – φυσικά πρόσωπα, για τις υπηρεσίες χερσαίων εμπορευματικών μεταφορών που παρέχουν σε επιχειρήσεις

Αρ. πρωτ.: οικ Α 55214/4901/20.11.2013
Διευκρινίσεις επί της διαδικασίας αδειοδότησης Επιβατηγών Δημόσιας Χρήσης (Ε.Δ.Χ.) αυτοκινήτων κατά το ν.4070/2012 (Α’ 82) όπως ισχύει

Αριθ. πρωτ.: Β1/οικ.58529/5175/13.11.2013
Οδικές εμπορευματικές μεταφορές - Ν. 3887/2010 - Αντικατάσταση με όχημα τουλάχιστον EURO IV σε περίπτωση μεταβίβασης μετά τις 30 Σεπτεμβρίου 2015

Αριθ. πρωτ.: Β1/46827/4217/24.10.2013
Διευκρινίσεις θεμάτων γονικής παροχής και κληρονομίας φορτηγών δημοσίας χρήσης

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4199/2013
Δημόσιες υπεραστικές οδικές μεταφορές επιβατών − Ρυθμιστική Αρχή Επιβατικών Μεταφορών και άλλες διατάξεις.

Αριθ. πρωτ.: Φ450/20335/2092/17.6.2013
Κοινωνικές διατάξεις μεταφορών - Ταχογράφος - Ώρες οδήγησης και ανάπαυσης οδηγών - Τρίτη εγκύκλιος εφαρμογής Κανονισμού (ΕΟΚ) 3821/85, Κανονισμού (ΕΚ) 561/2006 και Οδηγίας 2006/22/ΕΚ

Αριθ. πρωτ.: Β4/οικ.25191/2500/27.5.2013
Ν. 3446/2006 - Ενδομεταφορές άρθρου 8 Κανονισμού (ΕΚ) 1072/2009 - Πολλαπλές φορτώσεις/εκφορτώσεις - Ομαδοποιημένα φορτία (groupage)

Αρ. πρωτ.: 117/8.4.2013
Αντιμετώπιση απογραφής των Ιδιότυπων Μεταφορικών Εταιρειών (ΙΜΕ)

Αριθ. πρωτ.: Β1/2811/310/17.1.2013
Οδικές εμπορευματικές μεταφορές - Ν. 3887/2010 - Παράταση προθεσμίας αντικατάστασης αδειών κυκλοφορίας φορτηγών νομαρχιακών μεταφορών - Ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία - Αντικατάσταση εγγυητικών επιστολών

Αριθ. πρωτ.: Β1/14310/1590/20.4.2012
Οδικές εμπορευματικές μεταφορές - Ν. 3887/2010 - Άρση περιορισμών στη μετατροπή φορτηγών δημοσίας χρήσης

Αριθ. πρωτ.: Β1/ οικ18203/2038/12.4.2012
Οικονομική επιφάνεια μεταφορικών επιχειρήσεων - Συμπληρωματικές διευκρινίσεις για την εφαρμογή του άρθρου 5 του ν. 4038/2012 - Έκδοση Αδειών Οδικών Μεταφορών (ΑΟΜ)

Αριθ. πρωτ.: Β1/58993/6280/23.3.2012
Eγκατάσταση στην Ελλάδα μεταφορικών επιχειρήσεων με έδρα σε άλλο Κράτος-Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Εφαρμογή Κανονισμού (ΕΚ) αρ. 1071/2009

Αριθ. πρωτ.: Β1/ 8535/980/16.3.2012
Διευκρινίσεις για την εφαρμογή του άρθρου 5 του ν. 4038/2012