ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ

Αριθμ. Γ.Π.οικ.Δ22/11/2705/58/18.01.2018
Καθορισμός της διαδικασίας χορήγησης επιδόματος παιδιού

Εγκύλιος Ο.Γ.Α. 5/28.6.2016
Διαδικασία χορήγησης και καταβολής του ενιαίου επιδόματος στήριξης τέκνων και του ειδικού επιδόματος σε τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες

Εγκύκλιος Ο.Γ.Α. αρ. 7/30.10.2013
Προϋποθέσεις και διαδικασία χορήγησης και καταβολής του ενιαίου επιδόματος στήριξης τέκνων και του ειδικού επιδόματος σε τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ

ΕΝΙΑΙΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΕΚΝΩΝ
- ΝΟΜΟΣ 4093/2012 , ΦΕΚ 222 Α' /12-11-2012

ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΣΕ ΤΡΙΤΕΚΝΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΤΕΚΝΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ
Με το ν.4141/2013 αρ.40 θεσπίζεται ειδικό επίδομα σε τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ Α21

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΝΤΥΠΟΥ Α21