ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΑΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)

Αριθ. πρωτ.: ΔΕΑΦ Β 1066057 ΕΞ 3.5.2017 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)
Εφαρμογή των διατάξεων του ν.2166/1993 κατά τη μετατροπή ατομικής επιχείρησης σε Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (Ι.Κ.Ε.)

Αριθ. πρωτ.: ΔΕΑΦ Β' 1084102 ΕΞ 2016/ 1.6.2016
Εφαρμογή των διατάξεων των ν.δ.1297/1972 και ν.2166/1993 επί μετατροπής ατομικής επιχείρησης και κοινωνίας αστικού δικαίου σε ΙΚΕ

Ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρία Διάγραμμα νόμου

Αρ. πρωτ.: Κ1-1084/24.5.2012
Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία (Άρθρα 43-120 Ν. 4072/2012 (Α' 86) - Διαδικασία σύστασης σύμφωνα με το άρθρο 5Α του Ν. 3853/2010

Αριθμ. πρωτ.: Κ2-4113/8.6.2012
Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία

ΙΚΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ. 32
ΘΕΜΑ : «Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία (Ι.Κ.Ε.)»

Αριθμ. πρωτ.: Κ2 – 5371/31.7.2013
Μετατροπή άλλης εταιρικής μορφής σε ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρία - Ερμηνεία διατάξεων του ν. 4072/2012 όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 4155/2013 και ν. 4156/2013

ΠΟΛ.1262/11.12.2013
Παροχή οδηγιών για τη μετατροπή εταιρίας οποιασδήποτε νομικής μορφής σε ΙΚΕ καθώς και για τη μετατροπή ΙΚΕ σε εταιρία άλλης νομικής μορφής με τις διατάξεις του ν. 4072/2012