ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΗΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ

ΠΟΛ.1223/29.12.2017
Εξειδίκευση των κριτηρίων για τη διαμόρφωση λύσεων ρύθμισης οφειλών προς το Δημόσιο έως 50.000 ευρώ κατά την παράγραφο 21 του άρθρου 15 του ν. 4469/2017, καθορισμός της μεθοδολογίας για τον προσδιορισμό του ύψους και του αριθμού των δόσεων βάσει αυτών, εξαίρεση οφειλών από τις λύσεις ρύθμισης και ρύθμιση κάθε άλλου ειδικότερου θέματος για την εφαρμογή αυτής.

ΠΟΛ.1066/18.3.2015 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)
Διευκρινίσεις επί των διατάξεων του άρθρου 51 του ν. 4305/2014 (ΦΕΚ 237 Α /31.10.2014), όπως ισχύει

ΧΡΗΣΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ
Εκούσια καταβολή ληξηπρόθεσμων οφειλών εκτός ρύθμισης

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Καταβολή χρεών στο δημόσιο χωρίς επιβαρύνσεις από 20 μέχρι και 27 Μαρτίου 2015

ΠΟΛ.1061/19.3.2015
Κοινοποίηση διατάξεων του άρθρου 34 του ν. 4320/2015 (ΦΕΚ 29 Α 19/3/2015)

ΠΟΛ.1277/27.12.2013
Ειδικά θέματα εφαρμογής της ρύθμισης οφειλών του άρθρου 43 του Ν.4174/2013 (Α΄ 170)

ΠΟΛ.1172/9.7.2013             ΥΠ.ΔΗΛ. Α2α             ΥΠ.ΔΗΛ.Α2β              ΠΙΝΑΚΑΣ
Κοινοποίηση διατάξεων της πάγιας ρύθμισης ληξιπρόθεσμων χρεών της υποπαραγράφου Α2 της παραγράφου Α του πρώτου άρθρου του ν.4152/2013 (ΦΕΚ 107 Α /09.05.2013)

ΠΟΛ.1112/21.5.2013
Όροι, προϋποθέσεις και ειδικά θέματα εφαρμογής της πάγιας ρύθμισης ληξιπρόθεσμων χρεών της υποπαραγράφου Α2 της παραγράφου Α του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (ΦΕΚ 107 Α/09.05.2013)

ΠΟΛ.1111/21.5.2013
Όροι, προϋποθέσεις και ειδικά θέματα εφαρμογής της ρύθμισης ληξιπρόθεσμων χρεών της υποπαραγράφου Α1 της παραγράφου Α του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (ΦΕΚ 107 Α/09.05.2013)

ΠΟΛ.1084/18.4.2013
Βεβαίωση οφειλής για χρέη προς το Δημόσιο

Παροχή διευκρινίσεων αναφορικά με την εφαρμογή των διατάξεων των αρ.13-21 του ν. 2648/1998, όπως ισχύουν. Περισσότερα  ΠΟΛ .1037 22.2.2013

Οδηγίες εφαρμογής διατάξεων του Ν.3842/2010 σχετικά με θέματα είσπραξησ δημοσίων εσόδων Περισσότερα  ΠΟΛ.1055 12.5.2010

Κοινοποίηση διατάξεων:
α) παρ. 1-4 του άρθρου 3 τουν. 4038/2012 (ΦΕΚ14 Α’), αναφορικά με επείγουσες ρυθμίσεις για την είσπραξη ληξιπρόθεσμων οφειλών,
β) παρ. 9 του άρθρου 26 τουν.1882/1990 (ΦΕΚ43 Α’), όπωςσυμπληρώθηκε με  την παρ. 2 του άρθρου 28 του ν.3943/2011 (ΦΕΚ66Α’), περί αποδεικτικού ενημερότητας για χρέη και φορολογικές υποχρεώσεις προς το Δημόσιο σε περίπτωση εκχώρησης απαιτήσεως     Περισσότερα ΠΟΛ.1170 10.8.2012