ΘΕΜΑΤΑ ΙΚΑ

Οδηγός του ασφαλισμένου (Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.) 2015

Ασφαλιστικός οδηγός του εργοδότη από το Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. 2015

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 63_2013
Διευκρινιστικές οδηγίες για την καταβολή της εργοδοτικής εισφοράς για τον Ειδικό Λογαριασμό Παιδικών Κατασκηνώσεων (Ε.Λ.Π.Κ.) που αποτελεί πόρο του Ενιαίου Λογαριασμού για την
Εφαρμογή Κοινωνικών Πολιτικών του Ο.Α.Ε.Δ.

Χορήγηση Επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (Ε.Κ.Α.Σ.) από 01/01/2013. Β) Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθ. 15 του ν. 4147/2013
Περισσότερα Εγκύκλιος 33

Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία (Ι.Κ.Ε.)
Περισσότερα Εγκύκλιος 32

Δηλώσεις οικειοθελούς αποχώρησης μισθωτών
Περισσότερα Εγκύκλιος 31

Νέος τρόπος υποβολής Αναλυτικών Περιοδικών Δήλωσεωων (Α.Π.Δ.)
Περισσότερα   Εγκύκλιος 14 & ΣΥΝΗΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

Πληρωμή αναδρομικά από 1/5/2012 εισφορών ΙΚΑ απασχολουμένων  συγγενικών προσώπων

Το ΙΚΑ διευκρινίζει με ποιο τρόπο θα αποδοθούν αναδρομικά από 1/5/2012 οι εισφορές υπέρ ΟΑΕΔ, ΟΕΚ  και  ΟΕΕ  των  απασχολουμένων  με  σύμβαση   μίσθωσης   έργου   και   των   προσώπων   που απασχολούνται  σε επιχειρήσεις  μελών  των  οικογενειών  τους καθώς και πως θα γίνει η τροποποίηση στις  ήδη  υποβληθείσες  ΑΠΔ  για την ορθή  απεικόνιση  των ασφαλιστικών  στοιχείων  των πιο πάνω εργαζομένων. Περισότερα Εγκ. 11/2013

 
 
Ποινική ευθύνη Διοικούντων νομικά πρόσωπα - Αυτόφορη διαδικασία

Το ΙΚΑ με εγγύκλιο διυκρινίζει ποιά πρόσωπα ευθύνοντε ποινικά, για την μη απόδοση ασφαλιστικών εισφορών και ποιός είναι ο χρόνος παρέλευσης του αυτοφώρου αδικήματος της εισφοροδιαφυγής.
Περισότερα      Εγκ.9/2013  & Συνημένος Πίνακας
 
Κατάταξη σε ασφαλιστικές κλάσεις των αμειβομένων μισθωτών με κυμαινόμενες αποδοχές και αποτίμηση των παροχών σε είδος, για το έτος 2013
Περισσότερα Εγκ.10-13.2.2013
 
 
Νέος Τρόπος Υποβολής των Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων
 
Η Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (Α.Π.Δ.) η οποία υποβαλλόταν εκ μέρους των εργοδοτών Κοινών Επιχειρήσεων κάθε τρεις μήνες, από 1-1-2013 θα υποβάλλεται σε μηνιαία βάση, όπως καθιερώθηκε με την από 4/12/12 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 237/Α΄/2013 παρ.10 άρθρου 15).
Αναλυτικότερα,
 
Δυνατότητα κατάρτισης ατομικών συμβάσεων εργασίας οικοδόμων
 
Α41/ΟΕ/1-3/5/2012. Διευκρινίσεις σχετικά με την δυνατότητα κατάρτισης ατομικών συμβάσεων εργασίας οικοδόμων με ημερομήσθιο κατώτερο της ΣΣΕ από 14-7-2009 (Π.Κ. 45/2009) εώς τα οριζόμενα στην ΕΓΣΣ, όπως αυτή ισχύει μετά τον νόμο 4046/2012 (ΦΕΚ 28Α) και την με αριθ. 6/28-2-2012 Π.Υ.Σ. (ΦΕΚ 38Α).
Σχετικά έγραφα ΙΚΑ Α41/ΟΕ/2-31/5/2012 και Α41/ΟΕ/3-22/10/2012 
 
Δικαιούχοι παροχών υγείας απο ΙΚΑ
Οδηγίες ΙΚΑ           Δελτίου Τύπου ΙΚΑ 14.2.2013
Εγκύκλιος Ι.Κ.Α. αρ. 16/8.3.2013