ΘΕΜΑΤΑ ΙΑΤΡΩΝ

ΠΟΛ.1178/20.11.2017
Φορολογική μεταχείριση εισοδημάτων ιατρών του Ε.Σ.Υ. από απογευματινά ιατρεία νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ.

ΠΟΛ.1155/03.10.2017
Φορολογική μεταχείριση ειδικής αμοιβής των προσώπων που αναφέρονται στην περίπτωση Ε' της παραγράφου 1 του άρθρου 131 του ν.4472/2017, για την παροχή κλινικού και εργαστηριακού έργου σε πανεπιστημιακές κλινικές, εργαστήρια ή μονάδες, εγκατεστημένες σε νοσοκομεία του ΕΣΥ ή των νοσοκομείων που ανήκουν σε Πανεπιστήμια

Αριθμ. πρωτ.: ΔΕΑΦ A 1103945 ΕΞ 2017
Φορολογική μεταχείριση εισοδημάτων ιατρών του ΕΣΥ από απογευματινά ιατρεία

Αρ. Πρωτ: Δ12Β 1138867 ΕΞ 2013/11.9.2013
Φορολογική μεταχείριση χορηγούμενης έκπτωσης από διαγνωστικό κέντρο προς τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για οφειλές του προς αυτό.

ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΑΜΟΙΒΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΠΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΜΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ

ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ ΑΣΘΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΦΑΣ

Αρ. πρωτ.: Δ15Α 1074675 ΕΞ 2.5.2013
Ένταξη σε κατηγορία βιβλίων Ιατρικής Εταιρείας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας

Αρ. πρωτ.: Δ15Α 1070108 ΕΞ 23.4.2013
Υποχρεώσεις, ως προς τον Κ.Φ.Α.Σ., ιατρικής εταιρείας με νομική μορφή Α.Ε.