ΘΕΜΑΤΑ ΛΟΓΙΣΤΩΝ

Αριθμ. 57088 /ΔΙΟΕ-1033/18.12.2013
Κώδικας Δεοντολογίας Λογιστών

Εγκύκλιος Ι.Κ.Α. αρ. 2/20.1.2015
Ασφάλιση των Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών που είναι μέλη του ΣΟΕΛ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4254/2014

Οικονομολογικό Επάγγελμα

 

Νομοθεσία που διέπει το επάγγελμα του Λογιστή - Φοροτεχνικού:

 

Δικαιούχοι Επαγγελματικής Ταυτότητας Λογιστή – φοροτεχνικού

 

Γραφεία Φοροτεχνικών Υπηρεσιών

 

Σχέδιο Κώδικα Επαγγελματικής Δεοντολογίας Λογιστών - Φοροτεχνικών

 

Λογιστικό Φοροτεχνικό Επάγγελμα

ΔΕΣ 1178660 ΕΞ 19.12.20112  

ΔΕΣ 1021845 ΕΞ 5.2.2013