ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΑΡΑΒΟΛΟ

ΠΟΛ.1141/18.09.2017
Κοινοποίηση διατάξεων του άρθρου 80 παρ. 3 του ν. 4484/2017 (Α110)

ΠΟΛ.1126/10.08.2017
Συμπλήρωση - Τροποποίηση της ΠΟΛ 1163/ 03-07-2013 (ΦΕΚ 1675/Β’/2013) «Όροι και διαδικασία είσπραξης επιστροφής για την εφαρμογή του ηλεκτρονικού παραβόλου», όπως ισχύει

ΠΟΛ.1131/24.6.2015
Συμπλήρωση − Τροποποίηση της ΠΟΛ 1163/03−07−2013 (ΦΕΚ 1675/Β΄/2013) «Όροι και διαδικασία είσπραξης– επιστροφής για την εφαρμογή του ηλεκτρονικού παραβόλου», όπως ισχύει

ΠΟΛ.1125/16.6.2015
Τέλη Χαρτοσήμου κατά την εξόφληση των πρόσθετων φόρων και προστίμων

Αριθ. πρωτ.: οικ. 22403/2014/6.4.2015
Ανάπτυξη της υπηρεσίας του ηλεκτρονικού παραβόλου

ΠΟΛ.1150/15.5.2014
Συμπλήρωση - Τροποποίηση της ΠΟΛ 1163/03-07-2013 (ΦΕΚ 1675/Β'/2013) «Όροι και διαδικασία είσπραξης - επιστροφής για την εφαρμογή του ηλεκτρονικού παραβόλου»

ΠΟΛ.1029/22.1.2014
Χρόνος απόδοσης οφειλομένων τελών χαρτοσήμου σε ειδικές περιπτώσεις καθώς και της ειδικής εισφοράς δακοκτονίας

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ - ΧΑΡΤΟΣΗΜO

ΠΟΛ.1163/3.7.2013
Όροι και διαδικασία είσπραξης – επιστροφής για την εφαρμογή του ηλεκτρονικού παράβολου»

ΠΟΛ.1117_27.05.2013
Όροι και διαδικασία είσπραξης – επιστροφής για την εφαρμογή του ηλεκτρονικού παράβολου