Φ.Π.Α.

ΠΟΛ.1074/14.3.2014
Τροποποίηση του χρόνου υποβολής των εκκαθαριστικών δηλώσεων Φ.Π.Α. έτους 2013 και εφεξής

ΠΟΛ.1170/8.7.2013
Κοινοποίηση διατάξεων υποπαραγράφου Α.6 του ν.4152/2013 και οδηγίες για την εφαρμογή τους (αλλαγή στον τρόπο υποβολής της δήλωσης φπα μέχρι 20 του μηνός και καταβολή του οφειλόμενου ποσού σε δόσεις)

ΠΟΛ.1129/3.6.2013
Τροποποίηση του χρόνου υποβολής της περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ και του περιεχομένου του εντύπου 050 – ΦΠΑ ΕΚΔΟΣΗ 2η 2011, Φ2 TAXIS

Τύπος, περιεχόμενο, τρόπος και χρόνος υποβολής της περιοδικής & εκκαθαριστικής δήλωσης Φ.Π.Α.   ΠΟΛ.1019_4.2.2003   ΠΟΛ.1267_30.12.2011    ΠΟΛ.1045_23.2.2012                             ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ Απρίλιος 2012

Οδηγίες για τον εφοδιασμό πλοίων και αεροσκαφών με εμπορεύματα υποκείμενα σε ΕΦΚ

Αρ. πρωτ.: Δ14Α 1168843 ΕΞ 6.12.2012
Διακανονισμός ΦΠΑ στην περίπτωση πώλησης ακινήτου σε εταιρεία χρηματοδοτικής μίσθωσης