ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Φορολόγηση νομικών προσώπων

ΠΟΛ.1071/3.5.2017
Κοινοποίηση των διατάξεων των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 16 του ν.4467/2017

ΠΟΛ.1193/5.8.2013
Διανομή κερδών παρελθουσών χρήσεων Α.Ε. με απόφαση έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων τους

ΠΟΛ.1150/20.6.2013
Φορολογική μεταχείριση της ωφέλειας που προκύπτει από τη διαγραφή υποχρεώσεων των επιχειρήσεων που έχουν υπαχθεί στη διαδικασία εξυγίανσης του άρθρου 99 του Πτωχευτικού Κώδικα (ν. 3588/2007)

ΠΟΛ.1134/6.6.2013
Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 6 και 9 του ν. 4110/2013
Φορολογία των μερισμάτων και των κερδών που διανέμουν τα νομικά πρόσωπα

ΠΟΛ.1130/5.6.2013
Φορολογική μεταχείριση των καταβαλλόμενων ασφαλιστικών εισφορών από μέλη νομικών προσώπων της παρ. 4 του άρθρου 2 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος

ΠΟΛ.1118/27.5.2013
Φορολογική μεταχείριση της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας που συστήθηκε με τα άρθρα 741 έως 784 του Αστικού Κώδικα

ΠΟΛ.1095/29.4.2013
Κοινοποίηση των διατάξεων των παραγράφων 18, 21 και 45 του άρθρου 3 του ν.4110/2013

ΠΟΛ.1070/8.4.2013
Οδηγίες συμπλήρωσης εντύπων οικονομικού έτους 2013: α) Δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος Ο.Ε, Ε.Ε, κ.λπ. (Ε5) και β) Οικονομικών στοιχείων επιχειρήσεων και επιτηδευματιών (Ε3)
Σχετικά       ΠΟΛ.1101/24.4.2012                 ΠΟΛ.1235/24.11.2011

ΠΟΛ.1064/29.3.2013
Υποβολή της Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος των υποκειμένων σε φόρο, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 2 του Ν. 2238/1994 και απόδοση του φόρου, με την χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας κατά το οικονομικό έτος 2013 - Παράταση προθεσμίας υποβολής της