ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ
 • Α.1109/15.03.2019
  Καθορισμός δαπανών για τις οποίες απαιτείται η χρήση ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής ή/και συλλογής αποδείξεων

 • Α.1017/15.01.2019
  Γνωστοποίηση επιλογής για υποβολή χωριστής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2018 έγγαμων φορολογούμενων  

 • Ε.2009/11.01.2019
  Η ειδική εισφορά αλληλεγγύης του άρθρου 29 του ν.3986/2011 και του άρθρου 43Α του ν.4172/2013 συνιστά φόρο ο οποίος εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής των ισχυουσών ΣΑΔΦ - συμμόρφωση με ΣτΕ 2465/2018

 • Ε.2008/11.01.2019
  Διευκρινίσεις για θέματα απόκτησης περιουσιακών στοιχείων στην αλλοδαπή από φορολογικούς κατοίκους Ελλάδας

 • ΠΟΛ.1241/28.12.2018
  Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 54, 59 και 101 του ν.4583/2018 (ΦΕΚ Α' 212)  

 • ΠΟΛ.1215/26-11-2018
  Συμπλήρωση της ΠΟΛ. 1252/2015 εγκυκλίου, αναφορικά με τη μη επιβολή του προστίμου της περ. α’ της παρ. 2 του άρθρου 54 του ν.4174/2013 κατά τη διόρθωση πληροφοριακών στοιχείων των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων (Ε1, Ν, Ε2, Ε3 και λοιπών συνυποβαλλόμενων εντύπων)

 • Αριθμ. πρωτ.: ΔΕΑΦ Α 1173633 ΕΞ 20.11.2017
  Φορολογική μεταχείριση αποζημιώσεων ελεγκτών δόμησης

 • ΠΟΛ.1178/20.11.2017
  Φορολογική μεταχείριση εισοδημάτων ιατρών του Ε.Σ.Υ. από απογευματινά ιατρεία νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ.

 • ΠΟΛ.1172/14.11.2017
  Διευκρινίσεις σχετικά με την προθεσμία υποβολής τροποποιητικών δηλώσεων του άρθρου 19 του ν.4174/2013 (Κ.Φ.Δ.) και την έναρξη της προθεσμίας για την παραγραφή της αξίωσης επιστροφής φόρου σε περίπτωση υποβολής τροποποιητικής δήλωσης.

 • ΠΟΛ.1171/10.11.2017
  Κοινοποίηση της αριθ. 59/2017 γνωμοδότησης του Β' Τμήματος του Ν.Σ.Κ. σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων της παρ.7 του άρθρου 84 του ν.2238/1994 και των διατάξεων του ν.2362/1995, για την έκπτωση του φόρου που προέκυψε και καταβλήθηκε κατ' εφαρμογή των διατάξεων της παρ.2 του άρθρου 34 του ν.2238/1994 για οικοδομικές επιχειρήσεις

 • Αριθμ. πρωτ.: ΔΕΑΦ 1157677 ΕΞ 20.10.2017
  Φορολογική μεταχείριση ατομικής (προσωπικής) υποτροφίας

 • ΠΟΛ.1156/03.10.2017
  Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 12, 14, 64, 75 και 77 του ν. 4484/2017

 • ΠΟΛ.1155/03.10.2017
  Φορολογική μεταχείριση ειδικής αμοιβής των προσώπων που αναφέρονται στην περίπτωση Ε' της παραγράφου 1 του άρθρου 131 του ν.4472/2017, για την παροχή κλινικού και εργαστηριακού έργου σε πανεπιστημιακές κλινικές, εργαστήρια ή μονάδες, εγκατεστημένες σε νοσοκομεία του ΕΣΥ ή των νοσοκομείων που ανήκουν σε Πανεπιστήμια

 • Αριθμ. πρωτ.: ΔΕΑΦ A 1103945 ΕΞ 2017
  Φορολογική μεταχείριση εισοδημάτων ιατρών του ΕΣΥ από απογευματινά ιατρεία

 • Αριθμ. πρωτ.:ΔΕΑΦ 1118853 ΕΞ 04.08.2017
  Εκπτώσεις από το φορολογητέο εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες αλλοδαπής προέλευσης

 • ΠΟΛ.1096/03.07.2017
  Φορολογική μεταχείριση των αμοιβών που λαμβάνουν τα φυσικά πρόσωπα της περ. στ’ της παρ. 2 του άρθρου 12 του ν.4172/2013, με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον ογδόντα τοις εκατό (80%)

 • Αριθμ. πρωτ.: ΔΕΑΦ Α 1125763 ΕΞ 24.06.2017
  Φορολογική μεταχείριση ζημιάς από αποτίμηση τίτλων φυσικού προσώπου

 • ΠΟΛ.1005/25.1.2017
  Καθορισμός δαπανών για τις οποίες απαιτείται η χρήση ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής ή/και συλλογής αποδείξεων για το φορολογικό έτος 2017

 • Δελτίο Τύπου
  Παρασκευή 13 Ιανουαρίου 2017

 • ΠΟΛ.1006/16.1.2017
  Καθορισμός του τρόπου, της διαδικασίας υποβολής δηλώσεων και ρύθμιση λοιπών θεμάτων εφαρμογής των διατάξεων του Κεφαλαίου Α' του Μέρους Πέμπτου «Οικειοθελής Αποκάλυψη Φορολογητέας Ύλης Παρελθόντων Ετών» (άρθρα 57-61) του ν. 4446/2016 (Α' 240)

 • ΠΟΛ.1004/4.1.2017
  Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 102 του ν. 4446/2016 (Α' 240)

 • ΠΟΛ.1003/4.1.2017
  Φορολογική μεταχείριση επιστρεφόμενου κεφαλαίου εταιρείας

 • ΠΟΛ.1114/22.7.2016
  Διευκρινίσεις σχετικά με την υποβολή τροποποιητικών δηλώσεων με βάση τις διατάξεις του άρθρου 19 του ν. 4174/2013 (Κ.Φ.Δ.)

 • ΠΟΛ.1087/2016
  Κοινοποίηση διατάξεων ν.4387/2016 (ΦΕΚ 85 Α) και ν.4389/2016 (ΦΕΚ 94 Α') που αφορούν φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων

 • ΠΟΛ.1052/20.2.2015
  Κοινοποίηση άρθρων του ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167 Α')

 • Αριθ. πρωτ.: Δ12Α 1133819 ΕΞ 2014/2.10.2014
  Επιδόματα επικίνδυνης εργασίας τα οποία σύμφωνα με την περ. θ της παρ. 2 του άρθρου 14 του ν. 4172/2013 απαλλάσσονται κατά 65% του φόρου εισοδήματος

 • ΠΟΛ.1177/14.7.2014
  Μεταβολή κατοικίας ή διαμονής. Εφαρμογή των διατάξεων του ν.2238/1994 και του ν.4174/2013

 • ΠΟΛ.1166/20.6.2014
  Διευκρινίσεις ως προς τις εξαιρέσεις από την επιβολή της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης οικονομικού έτους 2014

 • ΠΟΛ.1164/13.6.2014
  Εκκαθάριση τροποποιητικών δηλώσεων Φόρου Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων και Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων

 • ΠΟΛ.1085/20.3.2014
  Κοινοποίηση διατάξεων των άρθρων 1, 3, 6, 7 και 8 του ν.4110/2013

 • ΠΟΛ.1070/7.3.2014
  Καθορισμός δαπανών για τις οποίες απαιτείται η προσκόμιση αποδείξεων για το φορολογικό έτος 2014                                                                                                                                           
 • ΠΟΛ.1034/30.1.2014
  Προσδιορισμός μέσου επιτοκίου αγοράς κατ' εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 13 του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ Α΄ 167) (Παροχές σε είδος σε εργαζόμενο)                                          
 • ΠΟΛ.1010/2.1.2014
  Καθορισμός των Φορέων που αναγνωρίζονται για το σκοπό του προσδιορισμού της μείωσης φόρου επί του ποσού των χορηγουμένων σε αυτούς δωρεών (αρθρ. 19 Ν.4172/2013)
   
 • Μισθωτοί - Συναξιούχοι                                                                                                                     Αποδείξεις που πρέπει να συλλέξουν για την κατοχύρωση του αφορολόγητου                                    
 • Αριθ. πρωτ.: Δ12 Α 1154855 ΕΞ 10.10.2013
  Φορολογική αντιμετώπιση αγροτικών επιδοτήσεων                                                                        
 • Αρ. πρωτ.: Δ12Α 1148627 ΕΞ 27.9.2013
  Ανάλωση κεφαλαίου προηγουμένων ετών                                                                                      
 • ΠΟΛ.1146/20.6.2013
  Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. ΠΟΛ. 1176/10.8.2012 (ΦΕΚ 2462/Β΄/10.09.2012) Συμπλήρωση − Τροποποίηση της απόφασης για την επιστροφή του Φόρου Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων μέσω Τραπεζών                                                                                                                               
 • ΠΟΛ.1155/26.6.2013
  Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων, οικονομικού έτους 2013, των λοιπών εντύπων και των δικαιολογητικών εγγράφων που υποβάλλονται με αυτή, καθώς και θέματα επιστροφής φόρου που προκύπτει από την εκκαθάριση αυτής                                                                                                                           
 • ΠΟΛ.1154/26.6.2013
  Παράταση προθεσμίας υποβολής με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (Ε1) οικον. έτους 2013.                                                                                                     
 • ΠΟΛ.1060/26.3.2013
  Έγκριση πινάκων γεωργικού εισοδήματος και ενοικίων γεωργικής γης για το οικονομικό έτος 2013 (χρήση 2012)                                                                                                                         
 • Παράταση της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών, τα οποία υποχρεούνται να υποβάλλουν τα φυσικά πρόσωπα τα οποία δηλώνουν ότι φορολογούνται μόνο για τα εισοδήματά τους που προκύπτουν στην Ελλάδα, όπως ορίζεται στην ΠΟΛ.1216/17.12.2012 Α.Υ.Ο. (ΦΕΚ Β΄3452/27.12.2012), για το οικονομικό έτος 2012  ΠΟΛ.1062/28.3.2013                  
 • Υπολογισµός και καταβολή του φόρου Φυσικών προσώπων Άρθρο 9 Κ.Φ.Ε. Ν. 2238/1994
 • Υπόχρεοι υποβολής φορολογικής δήλωσης                                                                                  
 • Ποιές φοροαπαλλαγές διατηρούνται και ποιές καταργούνται                                                           
 • Παρακράτηση ΦΜΥ και εισφοράς αλληλεγκύης ΠΟΛ. 1010/25-1-2013                                        
 • Ειδική Φορολόγηση των αμοιβών του Ιπτάμενου Προσωπικού Πολιτικής Αεροπορίας που υπηρετεί σε αλλοδαπή αεροπορική εταιρεία με εγκατάσταση στην Ελλάδα, πριν από την κατάργησή της με τον ν. 3842/2010 ΠΟΛ. 1026- 13/2/2013                                                           
 • Οδηγίες συμπλήρωσης του Ειδικού Ενημερωτικού Δελτίου για εισοδήματα φορολογουμένων ειδικών περιπτώσεων ΠΟΛ. 1039 - 22/2/2013  , ΠΟΛ. 1030 - 15/2/2011ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ                                                                                                                
 • ΠΟΛ.1049/11.3.2012
  Χορήγηση βεβαίωσης στοιχείων ακινήτων στους εν διαστάσει συζύγους για διατροφή, κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας.