ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Αρ. πρωτ.: Δ12 1006031 ΕΞ 2015/19.1.2015
Έκπτωση ασφαλιστικών εισφορών από τα ακαθάριστα έσοδα φυσικών προσώπων που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα

Τέλος επιτηδεύματος