Κ.Φ.Α.Σ.
Κ.Φ.Α.Σ.

 

 

 

 

Κ.Φ.Α.Σ.

ΠΟΛ 1004-4/1/2013

ΠΟΛ. 1018 - 4/2/2013 Διευκρινήσεις σχετικά με την απαλλαγη τήρησης βιβλίων και στοιχείων του Κ.Φ.Α.Σ. (Ν.4093/2012) μετά την τροποποίηση του από το Ν. 4110/2013

ΠΟΛ.1020/5.2.2013  Σήμανση των δεδομένων των ασφαλών πληροφοριών που ορίζονται με τις διατάξεις της παραγράφου 23 του άρθρου 4 του Κ.Φ.Α.Σ.

ΠΟΛ.1036/22.2.2013 Εφαρμογή ορισμένων διατάξεων του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (Κ.Φ.Α.Σ.)

ΠΟΛ.1061/28.3.2013
Παροχή διευκρινίσεων σε θέματα που αφορούν την εφαρμογή των διατάξεων του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (Κ.Φ.Α.Σ.)

ΠΟΛ.1074/12.4.2013
Παροχή διευκρινίσεων σε θέματα που αφορούν την εφαρμογή των διατάξεων του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (Κ.Φ.Α.Σ.)
Α. Έκδοση αποδείξεων λιανικών συναλλαγών, από ασκούντες δραστηριότητα «λογοθεραπευτή – λογοπαθολόγου – λογοπεδικού», «ομοιοπαθητικού», «εναλλακτικών θεραπειών» και «ψυχοθεραπευτή».
Β. Τρόπος έκδοσης απόδειξης λιανικών συναλλαγών, από εκμεταλλευτή τουριστικού - ταξιδιωτικού γραφείου, όταν έχουν εκδοθεί δελτία συμμετοχής σε εκδρομή.
Γ. Εισιτήρια θεαμάτων που περιοδεύουν - Έκδοση ακυρωτικού στοιχείου.

ΠΟΛ.1076/17.4.2013
Επανακαθορισμός του χρόνου έναρξης ισχύος των διατάξεων της ΠΟΛ 1221/2012 (ΦΕΚ 3513Β΄/31.12.2012)
Σχετικά ΠΟΛ 1221/2012   &  ΠΟΛ 1220/2012

ΠΟΛ.1106/17.5.2013
Αρμοδιότητα για τις διαδικασίες του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (Κ.Φ.Α.Σ. – ν. 4093/2012) και του ν. 1809/1988, λόγω έναρξης λειτουργίας του Κέντρου Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων (Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ.) με τις διατάξεις του ν. 4141/2013 (ΦΕΚ 81 Α΄/5.4.2013

Πίνακας φορολογικών στοιχείων που εκδίδοντε θεωρημένα ή αθεώρητα με τον ΚΦΑΣ και υπόχρεων παροχής ασφαλών πληροφοριών της παρ.23 του άρθρου 4

Πίνακας χρόνου ενημέρωσης των βιβλίων

Αλλαγές ως προς την διαφύλαξη των βιβλίων και στοιχείων και την διασταύρωση και απόδειξη των συναλλαγών