ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

 

Το  γραφείο μας  αναλαμβάνει την συμπλήρωση και υποβολή της φορολογικής δήλωσης φυσικών και νομικών προσώπων ενημερώνοντας τους πελάτες μας πριν την υποβολή της δήλωσης για τον φόρο που θα προκύψει για πληρωμή και πως μπορεί αυτός να ελαχιστοποιηθεί κάνοντας χρήση της φορολογικής νομοθεσίας,  συμπεριλαμβάνοντας στην αρχική δήλωση το απαραίτητο ποσό αποδείξεων καθώς και κάνοντας την σωστή ανάλωση κεφαλαίου (εφόσον υπάρχει) για την κάλυψη τεκμηρίων.  

ΠΟΛ.1097/28.4.2015
Οδηγίες συμπλήρωσης Ε3 (Κατάσταση οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα) και Κατάστασης Φορολογικής Αναμόρφωσης φορολογικού έτους 2014

ΠΟΛ.1088/17.4.2015
1. Υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων φορολογικού έτους 2014, με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου και καταβολή του φόρου. 2. Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων, φορολογικού έτους 2014, των λοιπών εντύπων και των δικαιολογητικών εγγράφων που υποβάλλονται με αυτή

Οδηγίες συμπλήρωσης της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων οικονομικού  έτους 2013

ΠΟΛ.1114/23.5.2013
Υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων οικονομικού έτους 2013, με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου

ΠΟΛ.1122/30.5.2013
Παράταση προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2013 των υπόχρεων της παραγράφου 4 του άρθρου 2 και των νομικών προσώπων της παραγράφου 1 του άρθρου 101 του του ν.2238/1994

 

ΠΟΛ.1121/29.5.2013
Τύπος και περιεχόμενο των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος οικον. έτους 2013 των νομικών προσώπων της παραγράφου 1 του άρθρου 101 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος και καθορισμός δικαιολογητικών που υποβάλλονται μ' αυτές - Υποβολή με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος των νομικών προσώπων της παρ. 1 του άρθρου 101 του Κ.Φ.Ε. και απόδοση του οφειλόμενου ποσού     

 Ε3    Φ-01-010     Φ-01-012    Φ-01-013

ΠΟΛ.1123/29.5.2013
Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος των υποκειμένων σε φόρο, σύμφωνα με το άρθρο 10 του ν. 2238/1994, οικονομικού έτους 2013 και καθορισμός δικαιολογητικών εγγράφων ή άλλων στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή    Ε3      Ε5

Εγχειρίδιο των συνηθέστερων ερωτημάτων πολιτών και των αντίστοιχων απαντήσεων σε φορολογικά θέματα (Φεβρουάριος 2013)

Οδηγίες για τη συμπληρωση της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων οικονομικού έτους 2012

Φορολογικός οδηγός Φυσικών Προσώπων για την αποφυγή των συνηθέστερων λαθών κατά τη συμπ΄ληρωση των Δηλώσεων Φορολογίας Εισοδήματος Οικονομικού Έτους 2012

Εγχειρίδιο συνηθέστερων ερωτήσεων - απαντήσεων σε φορολογικά θέματα (Ιούλιος 2012)

Πίνακας αντικειμενικών τιμών αγροτικών προιόντων (2012)