ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΥΠΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Επιλογή τύπου εταιρείας ανάλογα με τον κλάδο οικονομικής δραστηριότητας, του προσδοκώμενου κύκλου εργασιών και των προσδοκώμενων κερδών

 

ΙΔΙΩΤΙΚΗ  ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Αριθμ.Πρωτ. Κ1-1084

Αριθμ.Πρωτ. Κ2-4113