ΤΗΡΗΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ

Τήρηση λογιστικών βιβλίων απλογραφικά ή διπλογραφικά στην έδρα της  εταιρείας ή στο γραφείο μας.

 

Υπόχρεοι τήρησης διπλογραφικών βιβλίων είναι οι κεφαλαιουχικές εταιρείες (ΑΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ), καθώς και οι λοιποί υπόχρεοι απεικόνισης συναλλαγών που κατά την  προηγούμενη διαχειριστική περίοδο ο κύκλος εργασιών τους σε ετήσια βάση υπερέβη το 1.500.000 Ευρώ.

 

Υπόχρεοι τήρησης απλογραφικών βιβλίων είναι οι λοιπές εταιρείες και ατομικές επιχειρήσεις,   που κατά την  προηγούμενη διαχειριστική περίοδο ο κύκλος εργασιών τους σε ετήσια βάση δεν υπερέβη το 1.500.000 Ευρώ, με εξαίρεση τον πρατηριούχο υγρών καυσίμων και τον έμπορο πετρελαιου θέρμανσης οι οποίοι τηρούν διπλογραφικά βιβλία όταν ο κύκλος εργασιών τους κατά την προηγούμενη διαχειριστική περίοδο υπερβεί τα 8.000.000 Ευρώ.