ΣΥΝΤΑΞΗ & ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

 

Το γραφείο μας στο τέλος κάθε χρήσης ή και τακτικότερα αν χρειάζεται, αναλαμβάνει την σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας όπως:

  • Ισολογισμός ή Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης
  • Κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσεως
  • Πίνακας διανομής κερδών
  • Προσάρτημα
  • Μητρώο Παγίων
  • Ανάλυση Ισολογισμών και υπολογισμός αριθμοδεικτών  για την λήψη σωστών επιχειρηματικών αποφάσεων