ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

 

Στις σημερινές δύσκολες οικονομικές καταστάσεις  οι αναλυτικές και έγκυρες πληροφορίες που δίνει το λογιστήριο μιας επιχείρησης προς την Διοίκηση είναι μία από τις βασικές πηγές γνώσης για λήψη σωστών επιχειρηματικών αποφάσεων.

Για την σύννομη ομαλή & αποδοτικότερη λειτουργία του λογιστηρίου σας προσφέρουμε  ενδεικτικά υπηρεσίες όπως:

  • Οργάνωση, αξιοποίηση, επίβλεψη του υπάρχοντος μηχανογραφικού συστήματος ή αν χρειαστεί προτάσεις για αντικατάσταση ή προσθήκη μέρους ή νέου συστήματος.
  • Έλεγχο εφαρμογής του Φορολογικού, Εργατικού – Ασφαλιστικού & Εμπορικού δικαίου για την αποφυγή διοικητικών κυρώσεων που σημαίνουν επιπλέον οικονομική επιβάρυνση για την επιχείρηση.
  • Έλεγχος ορθής τήρησης του Λογιστικού Σχεδίου και των γενικά παραδεκτών αρχών της Λογιστικής Επιστήμης.
  • Εκπόνηση και εφαρμογή συστήματος εσωτερικού ελέγχου του Λογιστηρίου για την διακίνηση διαθεσίμων & αποθεμάτων.