ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Αναλαμβάνουμε την τήρηση απλογραφικών  ή διπλογραφικών βιβλίων στην έδρα σας ή στο γραφείο μας μηχανογραφημένα ή χειρόγραφα.

Διπλογραφικά βιβλία (Γ κατηγορίας) υποχρεούνται να τηρούν σύμφωνα με τον Κ.Φ.Α.Σ. οι ημεδαπές και αλλοδαπές ανώνυμες και περιορισμένης ευθύνης εταιρίες καθώς καιοιιδιωτικές κεφαλαιουχικές εταιρίες, καθώς και όποια φυσικά ή νομικά πρόσωπα υπόχρεοι απεικόνησης συναλαγών ξεπέρασαν τα ακαθάριστα έσοδα των 1.500.000 euro κατά την προηγούμενη διαχειριστική περίοδο.  

Απλογραφικά βιβλία (Β κατηγορίας ) υποχρεόυνται να τηρούν σύμφωνα με τον Κ.Φ.Α.Σ οι λοιποί υπόχρεοι απεικόνισης συναλλαγών, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, συμπεριλαμβανομένων και των αστικών επαγγελματικών εταιρειών δικηγόρων των προεδρικών διαταγμάτων 518/1989 (Α’ 220) και 81/2005 (Α’ 120), για τους οποίους τα ακαθάριστα έσοδα στην προηγούμενη διαχειριστική περίοδο δεν ξεπέρασαν το 1.500.000 ευρώ ή προβλέπεται ειδική ένταξη βάση της παραγράφου 3 του άρθρου 4 του Κ.Φ.Α.Σ. και  δεν προβλέπεται ένταξη μεβάση τις διατάξεις των παραγράφων 2 του άρθρου 4 (ΑΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ).