Αλλάζουν τα έντυπα ενδοκοινοτικών συναλλαγών για συναλλαγές που πραγματοποιούνται από 01/10/2020.
Αλλάζουν τα έντυπα ενδοκοινοτικών συναλλαγών για συναλλαγές που πραγματοποιούνται από 01/10/2020.

 

 

 

 

Με  απόφαση της ΑΑΔΕ (Α.1222/2020) αλλάζουν  ο τύπος και το περιεχόμενο των ανακεφαλαιωτικών πινάκων ενδοκοινοτικών συναλλαγών για συναλλαγές που πραγματοποιούνται από 01/10/2020 και στο εξής.

Με την απόφαση (Α.4222/2020) ορίζεται ο τύπος και το περιεχόμενο των ανακεφαλαιωτικών πινάκων, όπως τα υποδείγματα στα παραρτήματα «Α» και «Β» που επισυνάπτονται στην παρούσα, με τίτλο:

«ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ - ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ -ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΠΕΛΑΤΗ ΣΕ ΑΛΛΟ Κ-Μ» («έντυπο Φ4») και «ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΑΠΟΚΤΗΣΕΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΛΗΨΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» («έντυπο Φ5»), αντίστοιχα.Δείτε την απόφαση Α.4222/2020 εδώ

 

Δείτε τα νέα έντυπα εδώ