ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ

Αριθ. πρωτ.: 35958/666/31.07.2017
Εκ περιτροπής εργασία

36311/840/5.11.2013
Έγγρ. Υπ. Εργασίας 36311/840/5.11.2013 - «Εκ περιτροπής απασχόληση»