ΕΝΤΥΠΑ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Ε9 Δήλωση Στοιχείων Ακινήτων (Νέο)

Ε9 Δήλωση Στοιχείων Ακινήτων 1_1_2014